FAQs Complain Problems

सूचना :

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पंजीकरण विभाग अन्तर्गत सूचना तथा दस्तावेजहरु

आ.व.२०७९/८० को अन्तिम त्रैमासिकमा सामाजिक सुरक्षा र बालपोषण भत्ताको प्रतिवेदन । Thursday, January 4, 2024 - 11:21 ०७९/८०
आ.व.२०७९/८० को तेस्रो त्रैमासिकमा सामाजिक सुरक्षा र बालपोषण भत्ताको प्रतिवेदन । Thursday, January 4, 2024 - 11:20 ०७९/८०
घटना दर्ता सप्ताह सम्बन्धि सामाग्री । Wednesday, April 12, 2023 - 14:40 ०७९/८०
घटना दर्ता सप्ताह सम्बन्धि सामाग्री । Wednesday, April 12, 2023 - 14:40 ०७९/८०
२०७९-८० दोस्रो त्रैमासिक सासु र वालपोषण भत्ता अभिलेख Wednesday, March 29, 2023 - 11:41 ०७९/८०
आ.व.२०७९/८० को दोस्रो त्रैमासिकमा सामाजिक सुरक्षा र बालपोषण भत्ताको प्रतिवेदन । Wednesday, March 29, 2023 - 11:40 ०७९/८०
२०७९-८० प्रथम त्रैमासिक सासु र वालपोषण भत्ता अभिलेख Friday, February 3, 2023 - 13:46 ०७९/८०
आ.व.२०७९/८० को प्रथम त्रैमासिकमा सामाजिक सुरक्षा र बालपोषण भत्ताको प्रतिवेदन । Thursday, February 2, 2023 - 15:22 ०७९/८०