FAQs Complain Problems

सूचना :

ऐन, कानुन ,निर्देशिका तथा कार्यविधि

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
धनकौल गाउँपालिका शिक्षा ऐन, २०७९ ०७९/८० 04/02/2023 - 11:59 PDF icon शिक्षा एन २०७९.pdf
गाउँ कार्यापालिका कार्य सम्पादन नियमावली २०७९ ०७९/८० 03/28/2023 - 15:58 PDF icon गाउँ कार्यापालिका कार्य सम्पादन नियमावली २०७९.pdf
धनकौल गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७९ ०७९/८० 03/26/2023 - 15:28 PDF icon धनकौल गाउँपालिकाको सहकारी ऐन- २०७९.pdf
घर नक्सा अभिलेखीकरण सम्बन्धि मापदण्ड कार्यविधि-२०७९ ०७९/८० 03/23/2023 - 11:49 PDF icon घर नक्सा अभिलेखीकरण सम्बन्धि मापदण्ड कार्यविधि-२०७९.pdf
धनकौल गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७९ ०७९/८० 03/23/2023 - 11:44 PDF icon धनकौल गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७९.pdf
आर्थिक सहायता (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७९ ०७९/८० 03/21/2023 - 14:52 PDF icon आर्थिक सहायता वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2079.pdf
धनकौल गाउँपालिकाको नक्सापास सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ०७९/८० 03/20/2023 - 15:46 PDF icon धनकौल गाउँपालिकाको नक्सापास सम्बन्धी कार्यविधि २०७९.pdf
गाउँ कार्यापालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धि कार्यविधि , २०७९ ०७९/८० 03/19/2023 - 14:31 PDF icon गाउँ कार्यापालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धि कार्यविधि , 2079.pdf
स्थानिय राजपत्र प्रकासन सम्बन्धि कार्यविधि २०७९ ०७९/८० 03/17/2023 - 12:26 PDF icon rajpatra namuna.pdf