FAQs Complain Problems

सूचना :

राजपत्र

Post date Document आर्थिक वर्ष
धनकौल गाउँपालिकाको भुउपयोग वर्गिकरण तथा आधार मापदण्ड २०८० Sunday, August 13, 2023 - 16:17 PDF icon धनकौल गाउँपालिकाको भुउपयोग वर्गिकरण तथा आधार मापदण्ड २०८० ०८०/८१
धनकौल गाउँपालिका शिक्षा ऐन, २०७९ भाग १ खण्ड १ संख्या ७ Sunday, April 2, 2023 - 11:58 PDF icon शिक्षा एन २०७९.pdf ०७९/८०
गाउँ कार्यापालिका कार्य सम्पादन नियमावली २०७९ भाग १ खण्ड १ संख्या ८ Tuesday, March 28, 2023 - 15:55 PDF icon गाउँ कार्यापालिका कार्य सम्पादन नियमावली २०७९.pdf ०७९/८०
धनकौल गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७९ भाग १ खण्ड १ संख्या ६ Sunday, March 26, 2023 - 15:21 PDF icon धनकौल गाउँपालिकाको सहकारी ऐन- २०७९.pdf ०७९/८०
घर नक्सा अभिलेखीकरण सम्बन्धि मापदण्ड कार्यविधि-२०७९ भाग २ खण्ड १ स‌ंख्या ५ Thursday, March 23, 2023 - 11:48 PDF icon घर नक्सा अभिलेखीकरण सम्बन्धि मापदण्ड कार्यविधि-२०७९.pdf ०७९/८०
धनकौल गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७९ भाग २ खण्ड १ संख्या ४ Thursday, March 23, 2023 - 11:43 PDF icon धनकौल गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७९.pdf ०७९/८०
आर्थिक सहायता (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७९ भाग २ खण्ड १ संख्या ३ Tuesday, March 21, 2023 - 14:51 PDF icon आर्थिक सहायता वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2079.pdf ०७९/८०
धनकौल गाउँपालिकाको नक्सापास सम्बन्धी कार्यविधि २०७९, भाग २ खण्ड १ संख्या २ Monday, March 20, 2023 - 15:44 PDF icon धनकौल गाउँपालिकाको नक्सापास सम्बन्धी कार्यविधि २०७९, भाग २ खण्ड १ संख्या २.pdf ०७९/८०
गाउँ कार्यापालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धि कार्यविधि , २०७९ भाग २ खण्ड १ संख्या १ Sunday, March 19, 2023 - 14:29 PDF icon गाउँ कार्यापालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धि कार्यविधि , 2079.pdf ०७९/८०