FAQs Complain Problems

सूचना :

गाउँपालिकाको कार्यालय अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
प्रशासकिय अधिकृत कृृष्ण मोहन प्रसाद साह नि. प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कार्यालय प्रमुख krishnamohanprasadsah@gmail.com ९८५४०४०६१६
अरुण कुमार महतो स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य शाखा mahatoarun906@gmail.com ९८५४०३८८३८
कृष्णनन्दन प्रसाद साह रोजगार संयोजक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम kulasim@gmail.com ९८४३२८५४४०
शिवजी दास सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि शाखा ito.dhankaulmun@gmail.com ९८५४०३८०६०
रामायणी प्रसाद साह सि.अ.न.मि. निरिक्षक स्वास्थ्य शाखा ramayani2074@gmail.com ९८४४२६२७२०
युक्ति राम शिक्षा संयोजक शिक्षा शाखा yuktiram2@gmail.com ९८४४२५५५२६
शशिरंजन कुमार सिंह सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा sonuforualways@gmail.com ९८४४०१६४८५
राकेश साह सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा sahrakesh423@gmail.com ९८४५८९२४१८
रफिक रेजा अन्तरिक लेखा परिक्षक लेखा शाखा rafikreja5@gmail.com ९८१६८८००७८
अभय कुमार साह लेखापाल लेखा शाखा abhiraazabhay@gmail.com ९८४२६०२८७८
राम श्रेष्ठ महतो पशु सेवा प्राविधिक पशु शाखा nagindramahto7@gmail.com ९८४४७५७८२१
राहुल प्रसाद साह एम.आइ.एस अपरेटर राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पंजीकरण विभाग prasadsahrahul2@gmail.com ९८४३९९४८२५
सुर्य कुमार यादव प्राविधिक सहायक(प्र.म.रो.का.) प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम er.msurya@gmail.com ९८४००१८८७५
मुकेश कुमार साह रोजगार सहायक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम 98442160sa@gmail.com ९८४४२१६०५३
मुकेश कुमार सिंह योजना शाखा प्रमुख योजना शाखा singhmukesh2038@gmail.com ९८५११२४५३२
ललित कुमार सिंह कम्प्युटर अपरेटर शिक्षा शाखा ९८४४१७४८६४
नविन कुमार साह कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन ९८४६५०४०७७
धर्मेन्द्र प्रसाद यादव फिल्ड सहायक राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पंजीकरण विभाग fc.ecdc@gmail.com ९८४४४५६१७८
शिवशंकर सिंह पोषण स्वयंसेवक स्वास्थ्य शाखा shivshankarsingh576@gmail.com ९८४३४४५६४१
सिता चौधरी लघु उद्यम सहजकर्ता लघु उद्धम विकास शाखा raanichaudhary5@gmail.com ९८०५७९४०१३
एलिजा चौधरी लघु उद्यम सहजकर्ता लघु उद्धम विकास शाखा rajthakuryalija@gmail.com ९८७९५०६८५४
कृष्णा साह कार्यालय सहयोगी प्रशासन ९८६०२६८१६६
धर्मेन्द्र सहनी कार्यालय सहयोगी प्रशासन ९८१९८८८८१४